Kontrakt terapeutyczny

1. STRONY KONTRAKTU TERAPEUTYCZNEGO

Stronami kontraktu terapeutycznego są: klient i psychoterapeuta.

2. CELE I PLANOWANY CZAS TRWANIA TERAPII

Cele terapii ustalane są wspólnie przez klienta i terapeutę.

Czas trwania psychoterapii oraz częstotliwość sesji jest określany w zależności od celów terapii i ustalany jest wspólnie przez klienta i terapeutę. Ustalenie celów i czasu trwania terapii poprzedzają 2-3 spotkania konsultacyjne.

Cele i czas trwania psychoterapii mogą zostać zmienione za obopólną zgodą klienta i terapeuty w trakcie trwania psychoterapii.

3. TAJEMNICA TERAPII

Wszystko o czym rozmawia klient i terapeuta podczas sesji, objęte jest tajemnicą zawodową. Terapeuta nie udziela żadnych informacji rodzinie klienta (nie dotyczy osób niepełnoletnich), instytucjom, pracodawcy itp.

Terapeuta jest zwolniony z tajemnicy zawodowej w przypadku, kiedy istnieje wyraźne i uzasadnione podejrzenie klienta o plany spowodowania zagrożenia zdrowia lub życia swojego lub innych lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Klienta nie obowiązuje tajemnica, a zatem może mówić innym o swojej terapii. Ważne jednak, by robił/a to poszanowaniu i dbałości o swoje interesy.

4. OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA KLIENTA ORAZ INNYCH OSÓB

W przypadku znacznego pogorszenia się nastroju lub odczuwania bardzo trudnych emocji, powodujących zamiar podjęcia próby samobójczej, autoagresji lub zagrożenia dla życia i zdrowia innych, klient zobowiązuje się do natychmiastowego zgłoszenia się lekarza psychiatry, na Izbę Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego lub zatelefonowania pod numer 112.

5. PŁATNOŚCI ZA SESJE TERAPEUTYCZNE ORAZ WARUNKI ODWOŁYWANIA SPOTKAŃ

Koszty sesji są zgodne z aktualnie obowiązującym cennikiem. Istnieje możliwość wystawienia faktury za usługi psychoterapeutyczne.

Sesja odwołana później niż 24 godziny przed terminem spotkania jest 100% płatna bez względu na powód odwołania.

W szczególnych okolicznościach można przełożyć sesję na inny dzień. W takiej sytuacji należy skontaktować się z recepcją poradni lub terapeutą najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem sesji.

Psychoterapia odbywa się przez cały rok, a pacjenci w dogodnym dla siebie czasie korzystają z urlopu. Wystarczy uprzedzić terapeutę na jednej z sesji (minimum tydzień wcześniej) o planowanej dłuższej nieobecności, wtedy nieobecność na sesjach jest nieodpłatna.

6. ZAKOŃCZENIE TERAPII

Terapia kończy się, kiedy zarówno klient jak i terapeuta mają poczucie, że klient zrealizował swoje cele.

Zdarza się, że uzyskana poprawa jest na tyle zadowalająca, że klient nie ma już potrzeby dalszej pracy i ma do tego prawo.

Jeśli klient chce zakończyć terapię wcześniej, warto, aby poinformował terapeutę o zamiarze zakończenia terapii z takim wyprzedzeniem, aby były przynajmniej 2 całe sesje na omówienie efektów, rekomendacji, podsumowanie i zakończenie terapii.

Czasami klient rezygnuje z terapii, ponieważ odczuwa wewnętrzne trudności np. docierają do niego uczucia, które budzą niepokój, są zbyt silne, bolesne. Mogą też pojawiać się negatywne uczucia do terapeuty. Szczere omówienie trudności czy wątpliwości klienta sprawia, że udaje się je rozwiązać i klient może dalej korzystać z psychoterapii. Możliwe jest też, że mimo omówienia przeszkód w terapii zostanie podjęta decyzja o jej zakończeniu, ponieważ obie stronu uznają, że to będzie w danej chwili najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta.